Нүүр Эрдмийн зөвлөл Бүрэлдэхүүн

Бүрэлдэхүүн

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Д. Бүрнээ
Хэвлэх И-мэйл
Гарчиг
Д. Бүрнээ
Бүтээлийн жагсаалт, зураг
Бүх хуудас

 

 

 

Ном

Нэг. Бие дааж бичсэн

 

 1. "Үлгэрийн далайн монгол орчуулгуудыг хэлшинжлэлийн үүднээс харьцуулах нь", УБ., 2003.
 2. Мэргэн гэгээний ”Алтан товч”, монгол бичгээс крилл бичигт хөрвүүлэн, оршил, тайлбар бичсэн судалгаа, 2006 он
 3. Гомбованжилын ”Алтан эрих” монгол бичгээс крилл бичигт хөрвүүлэн, оршил, тайлбар бичсэн судалгаа, УБ., 2006 он
 4. Ишбалдангийн ”Эрдэнийн эрих”, төвд эхүүдийг харьцуулан, монгол бичигт хөрвүүлэн, оршил тайлбар бичсэн судалгаа, 2006 он

 

 

Хоёр. Хамтын бүтээл

 

 1. Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр УБ.,1995. (Ш. Чоймаагийн хамт)
 2. Үлгэрийн далай, Ширээт гүүшийн орчуулга, (Төвд, монгол эхүүдийг харьцуулан, монгол бичгээс крилл бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт), Нэмж засварласан хоёрдугаар хэвлэл, УБ, 1996. (Д. Энхтөрийн хамт)
 3. Үлгэрийн далай. Ширээт гүүшийн орчуулга. (Төвд, монгол эхүүдийг харьцуулан, монгол бичгээс крилл бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт) Нэмж засварласан гуравдугаар хэвлэл. УБ., 2003. (Д. Энхтөрийн хамт)
 4. Буддын шашин соёлын тайлбар толь. 1, 2-р боть. УБ.,1999. (Ш. Чоймаа, Л. Тэрбиш, Л. Чулуунбаатар нарын хамт)
 5. Төвд-монгол толь, УБ., 2000 (Д. Энхтөрийн хамт)
 6. Төвд монгол илт өгүүлэх нэрийн толь УБ., 2003.(Д. Энхтөрийн хамт)
 7. Үлгэрийн далай, Нэмж засварласан гуравдугаар хэвлэл, УБ., 2003 (Д. Энхтөрийн хамт)
 8. Уламжлалт монгол орчуулгын судлалд, УБ., 2003. (Д. Энхтөрийн хамт)
 9. Монголын бурханы шашны түүхэн сурвалж, УБ., 2004. (Д. Энхтөрийн хамт)
 10. Туган Лувсанчойжиням ”Тогтсон таалал болорын толь” (Монгол бичгээс кирил бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт ), УБ., 2006. (Д. Энхтөрийн хамт)
 11. Төвд монгол толь, УБ., 2006 (Д. Энхтөрийн хамт)
 12. Төвд хэлд суралцах бичиг, УБ., 2008 (Д.Энхтөрийн хамт)

 

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 

 1. Агваандандрын зохиосон "Нэр утгыг тодотгогч сарны гэрэл толь бичгийн тухай", МУИС-ийн ЭШБ цуврал, УБ., 1983, 115–119–р тал.
 2. Иргэний сургаалын нэгэн зохиол, ХЗХ, 22-р боть, УБ., 1988, 172–177–р тал.
 3. About two sanskrit words in mongolian language. Монгол ба Энэтхэг цуврал. УБ., 1989, pp. 261-265.
 4. "Үлгэрийн далайн" төвд эх. МУИС-ийн ЭШБ, дугаар 4 (110), УБ., 1995, 45-91–р   тал.
 5. Жан-сан хэмээх үгийг орчуулсан нь. МУИС-ийн МСДС-ийн ЭШБ, 5 (113), УБ., 1995, 34-36–р тал.
 6. "Үлгэрийн далайн" англи орчуулгын тухай. Орчуулгын тухай өгүүллүүд. Цуврал УБ.,1997, 15–19–р тал.
 7. Оноосон нэрийг орчуулах уламжлалт арга. МУИС, МСДС-ийн ЭШБ, 9(126), УБ., 1997, 95-99–р тал.
 8. On the one work of the Zaya Pandita Luvsan Prenlei. ОУМЭ-ийн 7-р их хурлын илтгэлүүдийн товчлол. УБ.,1997,
 9. Илт өгүүлэх нэрийн учир. МУИС, МСС-ийн ЭШБ, 10(122), УБ., 1997, 126-130–р тал.
 10. Бурхан багшийн илт өгүүлэх нэрийн учир. Буддын судлал. УБ., 1998, 95-105–р тал.
 11. Сумадираднаагийн тольд нэрийг тайлсан тухай, Acta Mongolica, МУИС-ийн ЭШБ, Vol.1 (182), УБ., 2002, 073-083–р тал.
 12. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн дүрстийн чимгээр бичсэн шүлгийн онцлог,-Эрдэнэ Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн мэндэлсний 360 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл, Улаанбаатар, 2002, 57-63–р тал.
 13. Лувсанноровшаравын төвд хэлээр зохиосон долоон боть сүмбүмийн гарчиг, төгсгөлийн үгийн тухайд, Acta Mongolica, Vol.2 (208), МУИС-ийн ЭШБ, УБ., 2003, 113-135–р тал.
 14. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн бүтээлийн тухайд, Монгол Судлалын Эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть XIX (193), МУИС, МХСС, Улаанбаатар, 2003,      125-132–р тал.
 15. On brief history of Amarbayasgalant lamasery and its current state, Acta Mongolica, Vol.3 (215), Монгол Улсын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар, 2004, pp. 097-103
 16. Сумадираднаа ба Рерихийн толь бичгүүдийг харьцуулах нь, Mongolica, An international Annual of Mongol Studies VOL.14 (35), UB., 2004, pp. 79–90.
 17. On Tibetan-Mongolian Lexicographical Tradition, Культура Центральной Азии:    письменные источники, Улан-Удэ, 2004, стр. 68-75
 18. Агвандандарын "Үүрийн шинэхэн туяа" хэмээх толь бичгийн онцлог, Улаанбаатар дээд сургууль эрдэм шинжилгээний бичиг, УБ., 2004, дугаар 02/ 03, 74-78-р тал.
 19. Монголын ард түмний хүртээмж болсон зохиол, Архангай аймгийн Чулуут сум байгуулагдсаны 80 жилийн ойд зориулсан цуврал, УБ., 2004.
 20. "Агвандандарын "Үүрийн шинэхэн туяа" хэмээх толь бичиг дахи шүлгүүдийн тухай, Acta Mongolica, Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, 2004, рр.
 21. Об актуальности изучения тибетско-монгольских словарей, Культура Центральной Азии: письменные источники, Улан-Удэ, 2004, стр. 33–38.
 22. Ю.Н.Рерих и тибетско–монгольская лексикография, Рериховское наследие, Труды конференции II, Санкт–Петербург, 2005, 166–170.
 23. Монголчуудын төвд толь зүйн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Үндэсний монгол судлал, National Association for Mongol Studies, 2005, дугаар 6, 82–86.
 24. “Шэлжи мэлон” хэмээх зохиолын С.Шагжийн орчуулгын тухай”, Acta Monggolica, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2005, Volume 5 (246),121-129-р тал.
 25. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Oxford, IATS, 06-12. 09, 2007.
 26. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Толь бичиг судлалын асуудалд, Академич А.Лувсандэндэвийн 80 насны ойд зориулав. УБ., 2008, 211-217.
 27. About a research on sources written in tibetan that are connected with the Mongolian history, The Interchange and Understanding of Nomadic Culture in the 21st Century, 2008 The International Conference on Mongolian Studies, 2008.02. pp.14-18.
 28. Ганжурыг орчуулахад Аюуш гүүшийн оруулсан хувь нэмэр, Acta Mongolica, Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, 2007, Vol.7 (291), рр.149-155.
 29. Зава Дамдины зохист аялгуугаар бичсэн нэгэн зохиолын тухай, Боть XXXVII (285), УБ., 2007, 268-273-р тал.

 

 

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 

 1. Монгол хэлэнд орсон санскрит хоёр үгийн тухай. Монгол, Энэтхэгийн нийгэмлэгийн бага хурал, УБ., 1989.
 2. Илт өгүүлэх нэрийн орчуулгын онцлогоос. "Мэргэд гарахын орон толь бичиг " зохиогдсоны 250 жилийн ойн зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 1992.
 3. "Лин Гэсэрийн" монгол орчуулгын тухай.Олон улсын Гэсэр судлалын 4-р их хурал, Ляньжоу хот, 1996
 4. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн "Утгын гучин таван чимгийн үлгэр өгүүлэхүй" бүтээлийн тухай, Олон улсын монгол судлалын 7-р их хурал, УБ.,1997.
 5. Сумадираднаагийн төвд-монгол толь бичгийн тухай. Олон улсын хаврын эрдэмшинжилгээний бага хурал, УБ., 2000 он
 6. Рерих ба Сумадираднаагийн толь бичгүүдийн харьцуулал. ОУМЭ-ийн 8-р их хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл, Улаанбаатар, 2002 оны 08 сарын 5-9
 7. Рерих и тибетско-монгольская лексикография, Cанкт-Петербург, 2002 оны 9 сар
 8. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Oxford, IATS, 06-12. 09, 2003.
 9. Амарбаясгалант хийдийн түүхэнд холбогдох нэгэн баримт, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний намрын бага хурал, Улаанбаатар, 2003, 10 сар
 10. Актуальность изучения тибетско-монгольских словарей, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаан-Уд, 2004 оны 8 сар
 11. Агвандандарын "Үүрийн шинэхэн туяа" хэмээх толь бичиг дахи шүлгүүдийн тухай, Хөх хот, 2004 оны 8 сар
 12. С. Шагжийн "Болор толь"-ийн орчуулгын эхэд хийсэн ажиглалт, Улаанбаатар, 2004 оны 10 сар.
 13. Монголчуудын төвд толь зүйн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Хөх хот, Дундад улсын монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал, 2005 оны 8 сарын 18–23.
 14. Шагжийн орчуулгын онцлог, Бээжин, Монгол Хятад хос хэл жич заан сургалтын тухай эрдэм шинжилгээний хурал, 2005 оны 8 сарын 25–28.
 15. Мэргэн гэгээний ”Алтан товч”–ийн эх бичгийн онцлог, 2006, 08 сар, Улаанбаатар, 2006. Олон улсын монголч эрдэмтэдийн 9–р их хурал
 16. About a research on sources written in tibetan that are connected with the Mongolian history, The Interchange and Understanding of Nomadic Culture in the 21st Century, 2008 The International Conference on Mongolian Studies, Seoul, 2008.02.14-18
 17. Ганжурыг орчуулахад Аюуш гүүшийн оруулсан хувь нэмэр, "Бурханы шашны тархалт, нутагшил" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2007.07.08-07.09
 18. Зава Дамдины зохист аялгуугаар бичсэн нэгэн зохиолын тухай, Улаанбаатар, 2008 оны 9 сар.
 19. Эрдэнэ зуугийн лам Гончогжалцангийн сүмбүм дэхи төгсгөлийн үгийн тухай, Мэндэлсний 150 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2008 оны 6 сарын 09.
 20. Монголын буддын шашинт санваартан эмэгтэйчүүд. Өнгөрсөн, ирээдүй
 21. Буддын шашинт эмэгтэйчүүдийн олон улсын бага хурал, Улаанбаатар, 2008. 07.01

 

 

Эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 

 1. Төвд хэл заах аргыг боловсронгуй болгох асуудалд УБ., 1983
 2. Монгол орчуулгын уламжлалын асуудалд УБ., 1985
 3. Нэгэн толь бичгийн тухай УБ., 1987
 4. Агваандандарын "Хэлний чимэг" хэмээх хэлзүйн бичгийн тухай. УБ., 1984
 5. Илт өгүүлэх нэрийн учир УБ., 1992
 6. Чин сүжигт Номун хан Норовшаравын зохиолын төгсгөлийн үг ба сүмбүмийн гарчиг. Чин сүжигт Номун ханы мэндэлсний 350 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал УБ., 2000 оны 6 сар
 7. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн дүрстийн чимгээр бичсэн шүлгийн онцлог. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн мэндэлсний 360 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 2002, 5 сарын 30.
 8. Буддын утга зохиолын монгол орчуулгын уламжлал шинэчлэлийн асуудалд 2002 оны 6 сарын 26.

 

 

Сурталчилгааны өгүүлэл

1. Монголчуудаас төвд хэлээр бүтээсэн соёлыг эрхэмлэе. Үнэн сонин, 1991-10-5-  ны өдрийн дугаар

Төвд хэлний цуврал 15 хичээл. Үнэн сонины 1991 оны 10-11 сарын дугаар

 

Орчуулга

 

 1. Бурхан багшийг шүтэхийн учир, УБ., 1991. (англи хэлнээс орчуулав)
 2. А.Сухомлинский. Үүрийн гэгээ. "Оюун түлхүүр" сэтгүүлийн 1989, 1-4 дугаар (орос хэлнээс орчуулав)
 3. В.Распутин. Эх нутгийн шороо. УБ., 1990 (орос хэлнээс орчуулав)
 4. Хөрөнгийн бирж (эрдэмтэн сэтгүүлч хоёрын яриа) УБ., 1992.
 5. Лавран хийд. Цагаан лавай сэтгүүл, 1996.(төвд хэлнээс орчуулав)
 6. Ю.Н.Рерих 13-14 зууны монгол төвдийн харилцаа, Bulletin, The IAMS News Information on Mongol Studies, No.1 (29), 2002, 5-17-р тал.(орос хэлнээс орчуулав)
 7. Ю.Н.Рерих 16-р зууны эцэс ба 17-р зууны монгол төвдийн харилцаа, Bulletin, The IAMS News Information on Mongol Studies, No.1 (29), 2002 (орос хэлнээс орчуулав) 52-61-р тал

 

 

  

  
МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль © 2010
screen, submit link,add url
high quality watches replica watch price quality imitation watches replica LV imitation handbag replique louis vuitton replique prada sac replique prada sacs balenciaga imitation sacs copie orologi top cb review best product review Clickbank Product Reviews Best CB Review User Reviews of Digital Products Ishbv.com | Product Reviews Easy Tips